Rozwiązanie Cisco dla centrum kontaktowego? (2024)

Rozwiązanie Cisco dla centrum kontaktowego?

Rozwiązania Cisco Contact Centerzapewniaj agentom poznawczym i doświadczenia klientów oparte na sztucznej inteligencji, a także szczegółowy wgląd w podróż klienta.

(Video) Cisco Contact Center – watch Cisco Answers in action
(Cisco)
Co to jest rozwiązanie Cisco contact center?

Rozwiązania Cisco Contact Centerzapewniaj agentom poznawczym i doświadczenia klientów oparte na sztucznej inteligencji, a także szczegółowy wgląd w podróż klienta.

(Video) Cisco Contact Center AI Solutions
(Webex)
Jaka jest strategia centrum kontaktowego Cisco?

Rozwiązania Cisco Contact Center zapewniają możliwości wielokanałowe, umożliwiając klientom kontakt z Tobą za pośrednictwem głosu, poczty elektronicznej, czatu, mediów społecznościowych lub SMS-ów.Wdróż strategię wielokanałową opartą na preferencjach klientów i bezproblemowo zintegruj te kanały z przepływem pracy w contact center.

(Video) Cisco Contact Center Portfolio
(Cisco)
Czym jest rozwiązanie contact center?

Oprogramowanie contact center jestzbiór aplikacji automatyzujących kluczowe procesy contact center. Oprogramowanie contact center pomaga organizacjom kontrolować koszty, rozwijać agentów, monitorować i ulepszać obsługę klientów, utrzymywać zgodność z przepisami prawa i regulacjami i nie tylko.

(Video) Przemysław Zawadzki o rozwiązaniach Cisco w obszarze cyberbezpieczeństwa | Rozmowy w INNERGO
(INNERGO)
Co to jest centrum kontaktowe Cisco Webex?

(Video) MFA (multifactor authentication) przy wykorzystaniu rozwiązania Cisco DUO Security.
(Trecom Polska)
Jakie są zalety call center Cisco?

Kluczowe wyróżniki i zalety Cisco Contact Center

Oferuj dostęp biznesowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zwiększ współczynnik rozwiązywania problemów już po pierwszym kontakcie, skróć czas oczekiwania i wydajniej obsłuż klientów dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji.

(Video) Case Study Atende: LINK4 stawia na rozwiązania Cisco ISE i Firepower
(Atende S.A.)
Jaka jest różnica między call center a contact center?

Różnica między call center a contact center sprowadza się do kanałów, z których korzysta każde z nich.Podczas gdy centra obsługi telefonicznej opierają się na starszych systemach telefonicznych, centra kontaktowe wykorzystują wiele (często cyfrowych) kanałów, z których korzystają dziś klienci, aby kontaktować się z firmami.

(Video) CiSOC – Pierwszy w Polsce SOC oparty na produktach Cisco czyli bezpieczeństwo Cisco w ofercie SAS.
(Trecom Polska)
Jakie są trzy główne elementy strategii Cisco?

Rozwiązanie Cisco. Nowa strategia Cisco w zakresie rozwoju i rozwoju składa się z trzech głównych czynników:technologii, selekcji treści i nacisku na umiejętności.

(Video) Cisco Forum 2013: "Contact Center Cloud" Sławomir Nasiadka (Sevenet)
(Cisco Polska)
Czy contact center to CRM?

Contact Center pełni funkcję obsługi klienta dla organizacji, pomagając klientom w zapytaniach płynących z wielu kanałów obsługi.Contact Center CRM to aplikacja do zarządzania relacjami z klientami (CRM), z której korzysta wielu agentów podczas obsługi klientów.

(Video) Cisco AMP for endpoints
(Network Expert)
Jakie są 4 elementy contact center?

Z jakich elementów składa się contact center? Na contact center składają się 4 podstawowe elementy. To są:Agenci, nadzorcy, automatyzacja i raportowanie.

(Video) MNAS 014: Cyberbezpieczeństwo według Cisco
(Na Styku Sieci)

Jakie są 3 C contact center?

Kurs „Trzy C obsługi klienta” omawia tę kwestięOpieka, współpraca i komunikacjai w jaki sposób mogą pomóc w zapewnieniu doskonałej obsługi klienta. Zawiera praktyczne porady dotyczące tych wartości i sposobu ich wykorzystania w kontaktach z klientami.

(Video) Case Study Atende: urząd miasta stawia na rozwiązanie Cisco ACI
(Atende S.A.)
Jaki jest cel rozwiązania call center?

Celem oprogramowania call center jestaby pomóc firmom zarządzać komunikacją z klientami przez telefon, e-mail, czat na żywo, komunikatory internetowe, SMS-y i media społecznościowe. Oto, jak Zoho Desk może Ci w tym pomóc i nie tylko.

Rozwiązanie Cisco dla centrum kontaktowego? (2024)
Jaki jest główny sprzęt używany w usługach contact center?

Wyposażenie call center zwykle wymagane w centrach obsługi przychodzącej obejmujekomputer, niezawodny internet, zestaw słuchawkowy i potężne oprogramowanie call center w chmurze.

Czy Cisco i Webex to to samo?

WebEx, jako firma, została notowana na rynkach NASDAQ National Market i NASDAQ Global Select Market w 2006 roku. Rok późniejCisco Systems przejęło firmę. Cisco kupiło WebEx, aby konkurować z Microsoftem i innymi dostawcami oprogramowania do współpracy.

Dlaczego Cisco Webex jest lepszy?

Łatwiejsze zarządzanie. Webex łączy spotkania, rozmowy telefoniczne, wiadomości, a nawet centrum kontaktowe w jedną platformę, która jest łatwa w użyciu, zarządzaniu i administrowaniu.

Jaki jest udział w rynku contact center Cisco?

Cisco Unified Contact Center Enterprise ma udział w rynku wynoszący5,95%na rynku oprogramowania do centrów kontaktowych w chmurze. Cisco Unified Contact Center Enterprise konkuruje ze 110 narzędziami konkurencji w kategorii oprogramowania do centrów kontaktowych w chmurze.

Jak działa contact center?

Zazwyczaj centra kontaktowe obejmująagenci zajmujący się wielokanałową obsługą klienta, w tym połączeniami telefonicznymi, e-mailem, czatem, usługami Voice over IP (VoIP) i obsługą stron internetowych. Centra kontaktowe są podobne do centrów telefonicznych, ale wykraczają poza zwykłą obsługę połączeń i docierają do klientów preferowanymi przez nich kanałami.

Dlaczego powinienem używać Cisco?

Cisco stosuje podejście systemowe, które wykorzystuje inteligencję sieci do realizacji zadańkorzyści kosztowe, wzrost produktywności, wiodące w branży bezpieczeństwo i wyższy zwrot z inwestycji. Wyższy poziom integracji jest osiągany, gdy Cisco IP Communications działa w sieci Cisco.

Kim jest agent contact center?

Agent contact center, znany również jako przedstawiciel obsługi klienta, topracownik pierwszej linii, który bezpośrednio kontaktuje się z klientami i pomaga w takich kwestiach, jak składanie zamówień, rozwiązywanie problemów z rozliczeniami i odpowiadanie na pytania dotyczące zasad.

Jak inaczej nazywa się contact center?

Inna nazwa call center

Centrum kontaktowe. Centrum Klienta. Centrum Wsparcia Klienta. Centrum Obsługi Klienta.

Dlaczego warto wybrać usługi contact center?

Centra kontaktowe mogąpoprawić zadowolenie klientów, udostępniając im zestaw kanałów do wyboru w zależności od ich problemu. Na przykład, gdy w grę wchodzą kwestie o wysokiej stawce i rośnie napięcie, wielu klientów woli natychmiastową rozmowę telefoniczną i chce rozmawiać głosowo z agentem.

Jaka jest różnica między contact center a IVR?

IVR mogą kierować klientów do agenta na żywo, prezentować opcje samoobsługi, przeprowadzać klientów przez proces rozwiązywania problemów i uwierzytelniać klientów. Chociażcentra kontaktowe mogą obniżyć koszty i zwiększyć skuteczność pierwszego kontaktu dzięki IVRkorzyści te odbywają się kosztem zadowolenia klientów.

Kto jest docelową grupą odbiorców Cisco?

Mały/średni biznes- Firmy potrzebujące własnych sieci danych, a także połączenia z Internetem i/lub z partnerami biznesowymi.

Co oznacza model 3-warstwowy Cisco?

Trójwarstwowy model hierarchiczny firmy Cisco dzieli sieć na następujące trzy warstwy: Warstwa dostępu: zapewnia punkty dostępu, dzięki którym hosty mogą łączyć się z siecią. Warstwa dystrybucyjna: Działa jako pośrednik pomiędzy warstwą rdzeniową a warstwą dostępu i ogranicza ruch lokalny do sieci lokalnych.

Jaka jest podstawowa hierarchia Cisco 3?

Trójwarstwowy model Ciscoskładają się z warstwy rdzeniowej, dystrybucyjnej i dostępowej. Warstwa rdzeniowa jest w rzeczywistości szkieletem lub rdzeniem Twojej sieci. Jest to najbardziej krytyczna warstwa, ponieważ jej celem jest zapewnienie izolacji usterek i łączności szkieletowej.

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 25/12/2023

Views: 6364

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.